Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

  • Ustna porada prawna – koszt udzielenia porady prawnej jest ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Najniższy koszt porady prawnej wynosi 150 PLN + 23%VAT. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem koszt pierwszej porady prawnej jest zaliczany na poczet ustalonego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe – płatne w ustalonej z góry wysokości za wykonanie zleconej czynności niezależnie od ilości czasu niezbędnego do wykonania zlecenia. Wielkość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy i stopnia skomplikowania konkretnej sprawy. W przypadku przygotowania pisma procesowego ( pozwu, wniosku, zażalenia, apelacji, pism procesowych w toku postępowania sądowego, skargi kasacyjnej itp.) kwota ryczałtu kształtuje się od 300 zł + 23%VAT, sporządzenia umowy – od 300 zł + 23%VAT, pisemnej opinii prawnej – od 300 zł + 23%VAT.
  • Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej – wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy radcy prawnego oraz wysokości dochodzonego roszczenia. Ustalane jest w formie:
    1. wynagrodzenia ryczałtowego – płatnego przy podjęciu sprawy, z możliwością rozłożenia na raty lub
    2. opłaty wstępnej (niższej, niż przy ryczałcie) i premii od sukcesu, tzw. „success fee” stanowiącej ustalony z Klientem procent od uzyskanego dla niego świadczenia. Ten rodzaj wynagrodzenia stosowany jest najczęściej przy dochodzeniu odszkodowań

Wynagrodzenie ustalane jest z każdym klientem indywidualnie przy zastosowaniu postanowień rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804), w którym zostały określone stawki minimalne opłat za czynności radcy prawnego.

Wynagrodzenie ustalane jest w wysokości brutto, tj.: powiększonej o należny podatek VAT 23 %.

Należne kancelarii wynagrodzenie płatne jest z góry po dokonanej wycenie na podstawie analizy stanu faktycznego i prawnego wynikającego z podanych przez Klienta informacji i otrzymanej od niego dokumentacji.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.

  • Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych – płatne w postaci stałej kwoty miesięcznej ( od 300 zł + 23%VAT ) za z góry określoną liczbę godzin w danym okresie rozliczeniowym, po których przekroczeniu możliwe jest uzupełnienie wynagrodzenia według ustalonej z klientem stawki za godzinę pracy. Osobno wyceniane jest prowadzenie sprawy przed sądem.

Kancelaria Radcy Prawnego
Monika Krzyżanowska

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MONIKI Krzyżanowska Z GDYNI ŚWIADCZY DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.

ul. Władysława IV 7-15 B lok.10
81-353 Gdynia

500 667 478

kancelaria@monikaortman.pl

© 2021 Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone